Адвокатска колегия Плевен:

Адвокат Мишел Ангелов

За мен:

Завърших право през 1991 год. От 1992 год. до 1998 год. съм работил като Юрисконсулт в банкови институции. От месец май на 1998год. и до момента работя като адвокат от Плевенска Адвокатска Колегия.

Дейности:

Работя предимно в сферата на гражданското право.
Извършвам процесуално представителство и консултантска дейност.
През тези повече от двадесет години като адвокат дейността ми е била и продължава да бъде свързана с правно обслужване и съдействие при разрешаване на различни казуси на физически лица, търговски дружества, банкови институции, и застрахователни компании. Същността на дейността ми се състои в процесуално представителство и консултантската дейност в следните области:

Сделки с недвижими имоти – продажба, дарение, замяна, продажба срещу задължение за издръжка и гледане, делба, право на строеж.
Съдействие при проучване правния статут на имота;
Обстоен анализ и изготвяне на документите по сделката;
Съдействие и представителство пред Нотариуса;

Учредяване, преобразуване, прекратяване и ликвидация на ЕТ, ООД, ЕООД, АД;
Вписвания и обявявания в Търговския регистър с електронен подпис;
Регистрация на юридически лица с нестопанска цел – сдружения, фондации и др.
Сключване, изпълнение и прекратяване на търговски сделки;

Развод по взаимно съгласие.
Развод по общия исков ред.
Искове за определяне на по- голям дял от имуществото придобито по време на брака.
Издръжка за деца и съпруг чрез искове за увеличаване и намаляване на присъдената вече издръжка, както и съдействие за нейното събиране при отказ от доброволно плащане.
Дела относно упражняването на родителски права.
Разрешение за напускане на страната на малолетни и непълнолетни лица.
Разрешение от съда за разпореждане с имущество на непълнолетно лице, сделки с непълнолетни лица.

Образуване на изпълнително дело и представителство.
Обезпечаване на вземанията по изпълнителни дела.
Спиране, прекратяване и възобновяване на изпълнителни дела.
Обжалване действията на съдебен изпълнител.

Размерът на адвокатското възнаграждение се определя с договор между адвоката клиента и не може да бъде по-нисък от предвидения минимален размер в Наредбата на Висшия Адвокатски съвет.

Контакти:

Адрес:

гр.Плевен, ул."Ресен" №15,ет.2

Телефон за връзка:

064/821919

0888/315581

E-mail:

adv_angelov@abv.bg